PRIVAATSUSTINGIMUSED

Veebilehte www.karmen-pedaru.com opereerib ja haldab Nemrak Haldus OÜ (kontaktandmed on välja toodud käesolevates privaatsustingimustes allpool), kes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks.

Käesolevad privaatsustingimused kirjeldavad, kuidas ja millistel eesmärkidel Nemrak Haldus OÜ kui vastutav andmetöötleja töötleb veebilehe külastajate kui andmesubjektide isikuandmeid (isikuandmed on teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta). Käesolevad privaatsustingimused kirjeldavad samuti, kuidas ja milleks Nemrak Haldus OÜ kasutab veebilehe külastajate kohta kogunevaid andmeid.

Palume lugeda käesolevad privaatsustingimused hoolikalt läbi ja nendega põhjalikult tutvuda. Veebilehe külastamisel ja/või e-poe kasutama hakkamisel nõustub veebilehe külastaja käesolevate privaatsustingimustega täies ulatuses. Veebilehe kasutama hakkamisega annab veebilehe kasutaja Nemrak Haldus OÜ-le nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates privaatsustingimustes kirjeldatud viisil ja eesmärkidel.

1.   Privaatsuse üldised põhimõtted 

1.1.Nemrak Haldus OÜ jaoks on veebilehe külastajate privaatsus väga oluline.

1.2.Nemrak Haldus OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel võimalikult suures ulatuses andmesubjekti õigustest, huvidest ja vabadustest.

1.3.Nemrak Haldus OÜ eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine ja parimast praktikast lähtumine.

1.4.Nemrak Haldus OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigluse, läbipaistvuse, eesmärgikohasuse, kvaliteedi, õigsuse, usaldusväärsuse, konfidentsiaalsuse, tehnilistele kriteeriumitele vastavuse ja säilitamise piirangu põhimõtetest.

1.5.Juhul, kui veebilehe külastaja esitab Nemrak Haldus OÜ-le oma isikuandmeid, võtab Nemrak Haldus OÜ omalt poolt kasutusele ettevõtte äritegevuse seisukohalt kõik mõistlikud meetmed, et veebilehe külastaja isikuandmeid kaitsta. 

1.6.Nemrak Haldus OÜ-le antud isikuandmed töödeldakse ainult kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. 

1.7.Nemrak Haldus OÜ-l on õigus oma privaatsustingimusi igal ajal muuta, avaldades privaatsustingimuste uus redaktsioon veebilehel. Privaatsustingimuste uuendatud versioon jõustub konkreetses versioonis osundatud kuupäeval.

1.8.Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad mõne Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riigi territooriumil. Isikuandmeid võidakse edastada nendesse riikidesse, mille andmekaitse tase on Euroopa Komisjoni poolt hinnatud piisavaks ning Ameerika Ühendriikide ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kiibi (Privacy Shield) raamistikuga.

1.9.Juurdepääs kaitstud isikuandmetele on Nemrak Haldus OÜ esindajatel ja töötajatel ning nendel isikutel, kelle tegevuse hulka kuulub veebilehe ja e-poe kasutamisega seonduvate tehniliste ja muude küsimuste lahendamine ning klienditoe teenuse osutamine.

2.   Isikuandmete töötlemise kord

2.1.Nemrak Haldus OÜ töötleb isikuandmeid andmesubjektilt saadud nõusoleku või seaduse alusel.

2.2.„Isikuandmete töötlemise“ all mõistetakse andmesubjekti isikuandmetega tehtavat mis tahes toimingut, mh kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, muutmist, avalikustamist, juurdepääsu võimaldamist, päringute teostamist, väljavõtete tegemist, kasutamist, edastamist, ristkasutamist, ühendamist, sulgemist, kustutamist ja hävitamist.

2.3.Isikuandmeid töödeldakse elektroonilisel kujul, erandkorras tehakse väljavõtteid ka muus formaadis.

2.4.Kasutajate isikuandmeid töödeldakse ainult kasutaja eelneval nõusolekul, va juhul kui kasutajalt ei ole praktilistel põhjustel võimalik eelnevat nõusolekut küsida ning kui isikuandmete töötlemine on Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt lubatud.

2.5.Nemrak Haldus OÜ võib muuhulgas töödelda veebilehe külastajate järgmist laadi andmeid:

2.5.1. isikuandmeid, mida kasutaja avaldab veebilehe e-poe teenuste kasutamiseks (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress, kohaletoimetamise aadress, residentsus), mida kogutakse ja salvestatakse veebilehe külastaja identifitseerimiseks ning e-poe teenuste kohaseks pakkumiseks (ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus) ja e-poe funktsiooni kohase kasutamise võimaldamiseks; 

2.5.2. isikuandmeid, mida kasutaja esitab Nemrak Haldus OÜ-le täiendavalt.

2.6.Nemrak Haldus OÜ võib kasutada tehnoloogiaid, mis koguvad teavet veebilehe külastamise ja e-poe teenuste kasutamise kohta. Nemrak Haldus OÜ kogub automaatselt ka teatud laadi andmeid, mis ei ole otseselt veebilehte külastava isikutega seotud. Nii võidakse koguda veebilehe külastajate IP-aadresse, infot brauseritüübi kohta, andmeid veebilehe külastuste ja kasutamise ning sooritatud ostude kohta ja muud e-poe ostutehinguga seonduvat informatsiooni nagu näiteks tooteinfo, ning muud üldist teavet selle kohta, kuidas isikud veebilehte külastavad ja e-poe funktsiooni kasutavad.

2.7.Nemrak Haldus OÜ võib töödelda veebilehe külastajate isikuandmeid muuhulgas järgmisteks eesmärkideks:

2.7.1. veebilehe administreerimiseks;

2.7.2. otseturustuse tegemiseks, mh e-kirja teel turundussõnumite (uudiskiri jmt) saatmiseks, samuti veebilehte ja e-poodi puudutavate uudiste saatmiseks ning eelnimetatuga seonduvatest mis tahes muudatustest veebilehe külastajate informeerimiseks;

2.7.3. veebilehe külastajate ning nende kasutajakogemuse personaliseerimiseks;

2.7.4. võimaldamaks veebilehe külastajatel e-poe funktsioonile ligi pääseda ja selle teenuseid kasutada;

2.7.5. veebilehe külastajatele e-kirjade, arvete jmt saatmiseks ja nendega suhtlemiseks;

2.7.6. veebilehe külastajate tellimuste haldamiseks ja tellitud kauba kohaletoimetamiseks;

2.7.7.  ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud kaupade ülevaate koostamiseks ja kliendieelistuste analüüsimiseks;

2.7.8. veebilehe külastajatelt maksete vastuvõtmiseks ja maksete tagastamiseks;

2.7.9. veebilehe külastajatele nõuete saatmiseks ja täitmiseks;

2.7.10.kaupade ja teenuste osutamisega seonduvate vajalike küsimuste lahendamiseks;

2.7.11.selleks, et muuta veebileht kasutajasõbralikumaks, toimivamaks ja sisukamaks.

2.8.Isiku nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja kohaletoimetamise aadress edastatakse Nemrak Haldus OÜ poolt valitud transporditeenuse pakkujale.

2.9.Nemrak Haldus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le. Juhul, kui Nemrak Haldus OÜ peab vajalikuks avalikustada veebilehe kasutajate isikuandmed oma teistele koostööpartneritele (näiteks raamatupidamisteenuse osutajad, klienditoe teenuse osutajad, turundus-,  reklaami- ja ITK-partnerid, inkassoteenuste osutajad, maksehäireregistrid, IT-teenuste osutajad), siis koostööpartner kohustub samamoodi järgima käesolevaid privaatsustingimusi ja/või Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. 

2.10.Nemrak Haldus OÜ-l on ühinemise, jagunemise, ettevõtte ülemineku jmt õiguslikke tagajärgi kaasatoovate sündmuste esinemise korral õigus isikuandmed kas osaliselt või tervikuna kolmandatele isikutele üle anda. 

2.11.Isikuandmed kustutatakse ära või tehakse kättesaamatuks pärast seda, kui (i) nende töötlemise eesmärk on ära langenud, va juhul kui Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides on teisiti ettenähtud, või (ii) isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, rikub isikuandmete töötlemise põhimõtteid või isikuandmete kustutamine on vajalik vastutava töötleja seaduses sätestatud kohustuse täitmiseks.

2.12.Kui andmesubjekt palub tema kohta kogutud isikuandmete kustutamist, siis ta peab avaldama oma tahet isikuandmete kustutamiseks saates Nemrak Haldus OÜ-le sellekohase tahteavalduse e-kirja teel. Isikuandmete kustutamise taotlusele reageeritakse hiljemalt kuu aja jooksul. Isikuandmed kustutatakse, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluse lahendamiseks. 

2.13.Lisaks käesolevates privaatsustingimustes eespool nimetatud õigustele – so õigusele (i) nõuda isikuandmete kustutamist on kasutajal samuti õigus (ii) saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta, (iii) õigus tema kohta kogutud isikuandmetega tutvuda, (iv) õigus nõuda isikuandmete ülakandmist teisele teenusepakkujale, (v) õigus nõuda tema kohta kogutud ebaõigete isikuandmete parandamist, (vi) õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (juhul, kui taoline õigus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest), (vii) õigus kahju hüvitamisele, (viii) õigus küsida pädevalt järelevalveasutuselt hinnangut selle kohta, kas isikuandmete töötlemine on õiguspärane, ja kui isikuandmete töötlemine ei ole õiguspärane, siis (ix) esitada kaebus kas Nemrak Haldus OÜ-le, Andmekaitse Inspektsioonile (kontaktid: info@aki.ee, +372 627 4135) või kohtule. Isikuandmete ülekandmise taotlusele reageeritakse hiljemalt ühe kuu jooksul.

2.14.Veebilehe külastaja isikuandmete töötlemiseks Nemrak Haldus OÜ-le antud nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelnevalt asetleidnud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

3.   Küpsiste kasutamine 

3.1.Veebilehe ja e-poe funktsiooni parema kasutusmugavuse tagamiseks, kõikide funktsioonide võimaldamiseks, koondstatistika tegemiseks ning turundus- ja muude taoliste eesmärkide täitmiseks kasutab Nemrak Haldus OÜ sessiooni-, püsi- ning reklaami- ja kolmandate osapoolte (nt Google Analytics, mis on üks levinumaid ja usaldusväärsemaid analüüsilahendusi) küpsiseid ning muid analoogseid tehnoloogiaid (näiteks seadme- ja asukohainfo). 

3.2.Küpsised on väikesed andmefailid, mida platvorm saadab platvormi külastaja veebisirvijasse ja/või seadmetesse ning mis automaatselt külastaja seadmes salvestatakse. 

3.3.Sessiooniküpsised kustutatakse automaatselt pärast platvormi igat külastust. Püsiküpsised teevad platvormi külastamise ja kasutamise lihtsamaks, salvestades näiteks kasutajate sellekohasel soovil kasutajate paroole ja/või seadistusi ning tuvastades külastajaid, kes pöörduvad tagasi platvormile, et vältida vajadust platvormi kasutaja poolt andmete uuesti sisestamiseks. Reklaami- ja kolmandate osapoolte küpsiste haldamine võib toimuda nii Nemrak Haldus OÜ enda kui enamjaolt otse kolmandate osapoolte poolt. Google Analytics küpsised võivad muuhulgas jälgida näiteks seda, kui kaua aega külastajad veedavad platvormil või mõnel selle lehel.

3.4.Veebilehe ja/või e-poe toimimiseks võib olla vältimatult vajalik, et lehe avanud veebilehitsejat oleks võimalik tuvastada ka pärast lehe vahetust. Suurem osa veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Juhul kui veebilehe külastaja ise ei nõustu küpsiste kasutamisega või tema poolt kasutatav veebilehitseja küpsiseid ei luba, siis veebilehe ja/või e-poe teatud funktsioonid ei pruugi toimida või toimivad tõrgetega.

3.5.Nemrak Haldus OÜ kasutab küpsiseid samuti selleks, et jälgida üldist liiklust veebilehel ning muuta kasutajakogemust paremaks ja efektiivsemaks.

3.6. Lisaks eeltoodule, veebilehe külastajate tegevused veebilehel võib salvestada ka server, mis majutab veebilehte. Neid andmeid kasutatakse tehnilistel eesmärkidel tagamaks veebilehe turvalisus ja toimimine.

4.   Kontaktandmed

4.1.Ärinimi: Nemrak Haldus

4.2.Registrikood: 16103328

4.3.Tegevuskoha aadress: Kiriku põik 4a-5, Tallinn 10130, Eesti 

4.4.E-post: customerservice@karmen-pedaru.com

4.5.Telefon: +37254410498

Privaatsustingimusi uuendati viimati 28.11.2022